Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van 't Land

Op alle door Van ‘t Land verleende diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daar in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk van wordt afgeweken. De opdrachtgever wordt in deze voorwaarden als mannelijk beschouwd. Overal waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.

Kwaliteit

 1. Van ‘t Land verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Van ‘t Land schrijft de tekst in goed Nederlands en hanteert de standaardspelling.

Offerte

 1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Van ‘t Land en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.
 2. Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor een periode van twee maanden. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht, is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De eventueel in de offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van Van ‘t Land en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.
 3. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk; in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is; welke materialen en gegevens de opdrachtgever aanlevert, binnen welke termijn; wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd; in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (op papier of digitaal; per post, e-mail, fax, etc.) en het gewenste bestandsformaat; de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst en tot slot bijkomende werkzaamheden zoals: research; eindredactie; correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden; verzorging van illustraties en/of fotografie; vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking.
 4. Een offerte heeft betrekking op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen.

Opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Van ‘t Land niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Van ‘t Land heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 3. In geval van overmacht bij opdrachtgever of Van ‘t Land zal daarvan onverwijld mededeling gedaan worden. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Van ‘t Land het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte ook te betalen.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Van ‘t Land van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van ‘t Land.

Aansprakelijkheid

 1. Van ‘t Land aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Van ‘t Land geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Van ‘t Land jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrecht

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Van ‘t Land.
 2. Van ‘t Land verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor deze volgens de opdracht werd geschreven.
 3. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 12 behoudt Van ‘t Land haar auteursrechtelijke bevoegdheden.
 4. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Van ‘t Land brengen en zij moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Van ‘t Land kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 5. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Van ‘t Land krijgt, kan Van ‘t Land op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 6. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd, dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
 7. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Van ‘t Land wordt beschouwd: publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; hergebruik van haar werk zonder toestemming; aantasting van haar werk; en publicatie zonder naamsvermelding.
 8. De bepalingen van artikel 11 tot en met artikel 17 hebben ook betrekking op teksten die Van ‘t Land van derden betrekt. Van ‘t Land garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

 1. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Van ‘t Land betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van tweehonderd euro.

Geheimhouding

 1. Van ‘t Land verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. De geheimhouding strekt zich uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Van ‘t Land en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

Epe, voorjaar 2021